Седница бр.19 – 29.06.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 19-та седница ја одржа на 29.06.2021 година, со почеток во 14:00 часот.

     Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 18-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.06.2021 година.
  2. Предлог-заклучок за начинот на одржување на седниците на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  3. Предлог за одобрување на финансиски средства за обновување на 4 (четири) кориснички пристапи на електронската база на прописи на „Службен весник на Република Северна Македонија“, со Предлог – Одлука.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility