Седница бр.2 – 13.01.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја одржа на 13.01.2020 година со почеток во 15:15 часот.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 48-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 03.01.2020 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 1-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 03Ю1.2020 година.
  3. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД ТВ КИСО, Злате ДООЕЛ Тетово.
  4. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за радио емитување.
  5. Предлог-одлука за одбивање на писмено барање од заинтересирана страна за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на подрачјето на општина Тетово.
  6. Разно


Accessibility

Accessibility