Седница бр.2 – 13.01.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја закажува за 13.01.2020 година (понеделник), со почеток во 15:15 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 48-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 03.01.2020 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 1-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 03.01.2020 година.
  3. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово.
  4. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за радио емитување.
  5. Предлог-одлука за одбивање на писмено барање од заинтересирана страна за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на подрачјето на општина Тетово.
  6. Разно


Accessibility

Accessibility