Седница бр.2 – 14.01.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, втората седница ја закажува за 14.01.2016 година (четврток), со почеток во 14:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, втората седница ја закажува за 14.01.2016 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 42-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 05.01.2016 година.

2. Усвојување на Предлог-записник од 01-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.01.2016 година.

3. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Набавка на ИКТ опрема – компјутери.

4. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици.

5. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Пренос на податоци од далечинските локации.

6. Разно.

 Accessibility

Accessibility