Седница бр.2 – 28.01.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја одржа на 28.01.2021 година со почеток во 14:05 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 47-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 12.01.2021 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од 1-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.01.2021 година.
 3. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 октомври до 31 декември 2020 година.
 4. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на РА Свети Николе.
 5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка: Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици.
 6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока: Софтвер за заштита на персоналните компјутери.
 7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Ревизорски услуги.
 8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Авио билети.
 9. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Финансиско – осигурителни услуги.
 10. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка: услуга од приватна агенција за вработување.
 11. Разно.


Accessibility

Accessibility