Седница бр.20 – 02.07.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 20-та седница ја одржа на 02.07.2021 година, со почеток во 13:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 19-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.06.2021 година.
  2. Предлог за давање одобрување за донесување Решение за трансформација на работен однос на 1 (еден) вработен во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со Предлог-решение и Предлог-договор.
  3. Разно.

 Accessibility

Accessibility