Седница бр.20 – 03.05.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 20-та седница ја закажува за 03.05.2019 година (петок), со почеток во 13:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 19-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.04.2019 година.
  2. Предлог-решение за одбивање на барање за одлагање на извршување на Одлука на Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-527 од 03.04.2019 година.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско друштво за производство, трговија и услуги АЛТРА – САТ 2000 ДООЕЛ Охрид поради прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Друштво за телекомуникации и софтвер-кабелски оператор КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево поради прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility