Седница бр.20 – 04.04.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 20-та седница ја закажува за 04.04.2018 година (среда), со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 19-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.03.2018 година.
  2. Предлог-одлука за објавување на јавен оглас за засновање работен однос и за спроведување на постапка за вработување на определено време.
  3. Информација во врска со повикот доставен  од страна на стечаен управник за уплата на аванс за водење на стечајната постапка врз должникот Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ – Манчев – во стечај ДОО Скопје, со предлог – одлука.
  4. Предлог-одлука за одбивање на Писменото барање од заинтересирана страна, за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на државно ниво.
  5. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД Клуб ФМ од Скопје.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility