Седница бр. 21 од 04.04.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 21-та седница ја закажува за 04.04.2014 (петок) со почеток во 11 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 21-та седница ја закажува за 04.04.2014 (петок) со почеток во 11 часот

 Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 19-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 31.03.2014 година.

2. Усвојување на Записникот од 20-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.04.2014 година.

3. Нацрт – Извештај од административен надзор.

4. Нацрт – Записник од стручен надзор.

5. Информација за претставки и барања, од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) поднесени до Агенцијата на ден 31.03.2014 година и 01.04.2014 година и претставка од Илаз Халими, кандидат за претседател на Претседателските избори во 2014 година поднесена на ден 02.04.2014 година, поврзани со мониторингот на изборниот процес во 2014 година.

6. Конечен извештај за извршена ревизија врз процесот за спроведување на прекршочни постапки (од поведување на постапките до добивање правосилна пресуда/решение), доставен од внатрешниот ревизор на АВМУ.

7. Барање бр. 11-206 од 01.04.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр. 30 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп.

8. Разно.Accessibility

Accessibility