Седница бр.21 – 06.06.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 21-та седница ја закажува за 06.06.2016 година (понеделник), со почеток во 14.00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 21-та седница ја закажува за 06.06.2016 година (понеделник), со почеток во 14.00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 20-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.05.2016 година.

2. Предлог-правилник за утврдување на локациите до кои операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои реемитуваат програмски сервиси и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни да го испорачаат својот сигнал.

3. Предлог-одлука за промена на сопственичка структура на ТРД СТРЕЕТ ФМ ДООЕЛ Скопје.

4. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Изработка на студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола (преку спроведено истражување на мислењето на публиката).

5. Разно.

 Accessibility

Accessibility