Седница бр.21 – 08.05.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 21-та седница ја закажува за 08.05.2019 година (среда), со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 20-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 03.05.2019 година.
  2. Предлози за покренување прекршочни постапки поради прекршувања на Изборниот законик.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД КЛАН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово поради прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ШЕЊА ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
  5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ШЕЊА ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД МХ-РАДИО Охрид поради прекршување на член 15 став 3 од Законот за медиуми.
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility