Седница бр. 21 – 12.12.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 21-та седница ја закажува за 12.12.2014 година (петок), со почеток во 14:00 часот

 Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 20-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.12.2014 година.

2. Предлог-Правилник за процедурите на финансиското и сметководстве-ното работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

3. Предлог-Ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година, со Предлог-Одлука.

4. Предлог-Правилник за програми со наградно учествување и за користење телефонски услуги со додадена вредност.

5. Предлог-Водич за мониторинг на „говорот на омразата“.

6. Разно.Accessibility

Accessibility