Седница бр. 22. од 07. 04.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22- седница ја закажува за 07.04.2014 година (понеделник), со почеток во 11 часот…

 


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22- седница ја закажува за 07.04.2014 година (понеделник), со почеток во 11 часот.

 Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 21-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.04.2014 година.

2. Информација во врска со поведената претходна постапка за испитување на условите за отворање на стечајна постапка над Трговско радиодифузно друштво ,,Перспектива ТВ” ДООЕЛ Скопје.

3. Информација за учеството на научната конференција „Република Хрватска 5 години во НАТО“, подготвена од д-р Милаим ФЕТАИ, Заменик на претседателот.

4. Предлог-Одлука за орочување на средствата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

5. Разно.

 

 Accessibility

Accessibility