Седница бр.22 – 04.08.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја одржа на 4.08.2021 година со почеток во 11:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 21-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.07.2021 година.
  2. Усогласување на Предлог-планот за намена и распределба на капацитетите на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа која има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите, со мислење од Секретаријатот за законодавство.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility