1

Седница бр.22 – 04.08.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја закажа за 04.08.2021 година (среда), со почеток во 11:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 21-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.07.2021 година.
  2. Усогласување на Предлог-планот за намена и распределба на капацитетите на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа која има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите, со мислењето од Секретаријатот за законодавство.
  3. Разно.