Седница бр.22 – 18.12.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја закажува за 18.12.2014 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

Дневен ред

1. Усвојување на Записникот од 21-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.12.2014 година.

2. Предлог-одлука за избор на идејно решение за заштитен знак (лого) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

3. Правилник заформата и содржината на службената легитимација на овластеното лице за вршење стручен надзор и начинот на нејзиното издавање и одземање, со вграден заштитен знак (лого) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

4. Нацрт-Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

5. Разно.Accessibility

Accessibility