Седница бр.22 – 21.05.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја закажува за 21.05.2019 година (вторник), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 21-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.05.2019 година.
  2. Информација во врска со Предлогот за донесување одлука за поведување постапка за утврдување повреда на член 38 од ЗААВМУ, по службена должност, кај ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје.
  3. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на радиодифузер.
  4. Предлог за изрекување мерка – јавна опомена на ТВ Дуе од Гостивар, заради прекршување на член 15 став 1 од Законот за медиуми.
  5. Предлог за изрекување мерка – јавна опомена на Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје, заради прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  6. Предлог за изрекување мерка – јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво- оператор на кабелска мрежа ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово, заради прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  7. Разно.

 Accessibility

Accessibility