Седница бр. 23 од 11.04.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 23-та седница ја закажува за 11.04.2014 година (петок), со почеток во 11 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 23-та седница ја закажува за 11.04.2014 година (петок), со почеток во 11 часот.

 

Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 22-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.04.2014 година.

2. Информација од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија во насока на подготовка на придонесот на Република Македонија кон Годишниот извештај на Европската Комисија за остварениот напредок (септември 2013 – април 2014).

3. Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на:

– ТРД ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје, емитувана на 5 и на 6 април 2014 година. (прекршување на Член 76 став 4 од Изборниот законик).

– ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, емитувана на 7 април 2014 година (прекршување на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)

– ТРД Алсат–М ДОО Скопје, емитувана на 5, 6 и на 7 април 2014 година.

4. Информација за постапување по заклучокот бр.02-5050/5 од 27.12.2013 година во врска со донесените одлуки за Гордана Мајнова и Владимир Крстевски.

5. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за посета на обука за добивање потврда за јавни набавки на лица задолжени за јавните набавки во АААВМУ.

6. Информација во врска со Барањето за издавање на збирен аналоген пакет за сите подружници на БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје со предлог заклучок

7. Барање бр. 11-207 од 03.04.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 1 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Струга.

8. Барање бр. 11-207 од 03.04.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 1 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Дебар.

9. Барање бр. 11-207 од 03.04.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 1 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Желино.

10. Барање бр. 11-207 од 03.04.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 1 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Теарце.

11. Барање бр. 11-208 од 03.04.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 10 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола.

12. Барање бр. 11-208 од 03.04.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр. 5 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола.

13. Барање бр. 11-209 од 04.04.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 5 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ДТУ КОМБО 2003 ДОО Куманово.

14. Барање бр. 11-210 од 07.04.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 59 на Македонски Телеком АД Скопје.

15. Разно.

 Accessibility

Accessibility