Седница бр.23 – 30.05.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 23-та седница ја закажува за 30.05.2019 година (четврток), со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 22-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.05.2019 година
  2. Предлог-решение за отфрлање на Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување на Љеонит Мусаи од с.Франгово, Струга и Друштвото за аудио и видео продукција ЛЕДИ ПРОДУЦТИОН ДООЕЛ Струга (Подружница ДИАСПОРА ФОЛК Струга).
  3. Предлог за изрекување мерка-јавна опомена на ТРД Радио Би-Ки-Ал од Битола, поради прекршување на член 15 став 1 од Законот за медиуми.
  4. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Систематски прегледи.
  5. Предлог-одлука за исплата на помош за подолготрајно боледување и лечење.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility