Седница бр.24 – 05.06.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја закажува за 05.06.2019 година (среда), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.05.2019 година.
 2. Предлог–решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата на радиодифузер.
 3. Предлог за покренување прекршочна постапка на Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Втор програмски сервис (МРТ2).
 4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво  КЛАН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско друштво за радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 8. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво Телевизија КАНАЛ – 21 ДООЕЛ Велес поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 10. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми
 11. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво РАДИО 106 Битола ДООЕЛ поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 12. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 13. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво РАДИО ЛА КОСТА Петре ДООЕЛ Виница поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 14. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Радиодифузно трговско друштво РАДИО КОЧАНИ ФМ ДОО Кочани поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 15. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радио-дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 16. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 17. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Друштво за радиодифузна дејност, трговија и услуги ЕКО РАДИО ДООЕЛ Пробиштип поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 18. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво ХИТ РАДИО ДООЕЛ Струмица поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 19. Разно.


Accessibility

Accessibility