Седница бр.24 – 1.09.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја одржа на 01.09.2021 година, со почеток во 14:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.08.2021 година.
  2. Нацрт – упатство за платеното политичко рекламирање за Локалните избори 2021.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ.
  4. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Одржување на хардвер на системот за мониторирање на радио и ТВ сервиси и надзор на ОЈЕКМ.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Водоинсталатерски и електричарски услуги.
  6. Приговор до Советот на Агенцијата од вработена во Стручната служба на Агенцијата.
  7. Разно.

 Accessibility

Accessibility