Седница бр. 24 – 27.12.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја закажува за 27.12.2014 (сабота), со почеток во 13:30 часот.

Д н е в е н   р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.12.2014 година.

2. Предлог за измена на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година.

3. Предлог за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2015 година, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

4. Предлог-Одлука за замена на постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување.

5. Предлог – Упатство за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија.

6. Предлог-Правилник за начинот на вршење на видео надзор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

7. Предлог-План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

8. Нацрт – План за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите.

9. Разно.

 Accessibility

Accessibility