Седница бр. 25 од 17.04.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја закажува за 17.04.2014 (четврток), со почеток во 13:00 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја закажува за 17.04.2014 (четврток), со почеток во 13:00 часот.

 

                                                          Д н ев ен ред

 

1.Усвојување на Записникот од 24-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.04.2014 година.

2.Извештај од мониторингот на медиумското покривање на првиот круг од изборната кампања за Претседателските избори 2014 година во вестите на националните радиодифузери.

3.Информација за барањето на Трговско радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово за одобрение за промена на сопственичката структура, со предлог одлука.

4.Барање бр. 11-217 од 11.04.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.8 наТРД–оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип.

5.Барање бр.11-217од 11.04.2014 година,з арегистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр.2 наТРД–оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип.

6.Разно.

 Accessibility

Accessibility