Седница бр.25 – 17.06.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја закажува за 17.06.2019 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.06.2019 година.
 2. Предлог за покренување прекршочна постапка на ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово.
 3. Извештај за спроведување на Програмата за обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна попреченост 2016 – 2018.
 4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ – Скопје поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско Радио – Дифузно Друштво Б-97 ДООЕЛ Битола поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво РФМ РАДИО ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕЛА ДООЕЛ Кривогаштани поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 8. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво Tелевизија ИРИС ДОО Штип поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 10. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 11. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво ЛАЈФ РАДИО ДООЕЛ Скoпје поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 12. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговско радиодифузно друштво ХОЛИДЕЈ Прилеп ДООЕЛ поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
 13. Разно.


Accessibility

Accessibility