Седница бр.25 – 30.06.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 25-та седница ја закажува за 30.06.2016 година (четврток), со почеток во 14:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 25-та седница ја закажува за 30.06.2016 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.06.2016 година.

2. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Одржување и сервисирање на систем за ладење, греење и вентилација.

3. Нацрт-Правилник за начинот на вршење на видео надзор во објектот Палата „Панко Брашнаров“.

4. Разно.

 Accessibility

Accessibility