Седница бр.25 – 30.12.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја закажува за 30.12.2014 (вторник), со почеток во 13:30 часот…

Д н е в е н   р е д

1. Предлог – Решение за формирање Иницијативен Одбор кој ќе ги спроведе подготовките за основање на Македонски Комитет за мерење на публиката и Предлог – Решение за назначување на претставник од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

2. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка за: Канцелариски мебел и опрема, за деловниот објект на Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“.

3. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка за: Изведба на ентериерски градежно – занатски работи во деловниот објект на Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“.

4. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка за: Ревизорски услуги.

5. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка за: Агенција за привремени вработувања.

6. Предлог – Упатство за примена на одредбите за пласирање производи.

7. Нацрт – Одлука за утврдување листа со настани од големо значење за јавноста на Република Македонија.

8. Нацрт – Упатство за правото на кратко известување за настани за кои се стекнати ексклузивни права за емитување.

9. Предлог – Одлука за престанок на важност на дозвола за вршење радиодифузна дејност бр.07-214 од 28.05.2013 година на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово.

10. Предлог – Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс, на државно ниво на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово.

11. Разно.Accessibility

Accessibility