Седница бр.27 – 10.07.2019 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 27-та седница ја закажува за 10.07.2019 година (среда), со почеток во 10:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 26-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.07.2019 година.
  2. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за период од 01.04.2019 до 30.06.2019 година.
  3. Предлог-oдлука за продолжување на рокот за започнување со вршење на дејноста на Трговско радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга.
  4. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-стока: Службена облека.
  5. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-услуга: Одржување на лифтови.
  6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-услуга: Водоинсталатерски и електричарски услуги.
  7. Предлог-oдлука за обновување на 4 кориснички пристапи на електронската база на прописи на „Службен весник на Република Северна Македонија“.
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility