Седница бр.27 – 15.07.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 27-та седница ја одржа на 15.07.2020 година со почеток во 11:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 26-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.07.2020 година.
  2. Покренување на прекршочна постапка против радиодифузери поради прекршување на изборниот молк.
  3. Разно


Accessibility

Accessibility