Седница бр.27 – 21.09.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 27-та седница ја одржа на 21.09.2021 година, со почеток во 14:00 часот.

 

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 25-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 13.09.2021 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 26-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.09.2021 година.
  3. Предлог за запирање на постапката за донесување на Упатството за платеното политичко рекламирање за Локалните избори 2021 бр. 01-3270/1 од 01.09.2021 година (Нацрт) и за усвојување ново Упатство за платеното политичко рекламирање за Локалните избори 2021 (Предлог).
  4. Разно.

 

 Accessibility

Accessibility