Седница бр. 28 од 07.05.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 28-та седница на 07.05.2014г. во 11:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за закажува 28 седница од 07.05.2014г. во 11:00 часот

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 27-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.04.2014 година.

2. Информација во врска со реализирањето на проектот “Кажи НЕ на оружјето!” на Друштвото за филмска продукција, уметност и издаваштво ШОРТКАТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје,

3. Информација во врска со доставената претставка од политичката партија ВМРО-Народна партија, бр.03-113 од 25.04.2014 година.

4. Барање бр. 11-222 од 23.04.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 5 на ТРД – оператор на кабелска мрежа АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид.

5. Барање бр.11-225 од 30.04.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 16 на Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје.

6. Барање бр. 11-231 од 02.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 4 на ТРД – Оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЕЛ ДООЕЛ Ново Село.

7. Барање бр. 11-231 од 02.05.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр. 3 на ТРД – Оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЕЛ ДООЕЛ Ново Село.

8. Барање бр.11-233 од 02.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 3 на Друштво за промет производство и услуги ФИБЕРНЕТВОРКС ДООЕЛ Скопје.

9. Разно.Accessibility

Accessibility