Седница бр.28 – 11.08.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 28-та седница ја закажува за 11.08.2017 година (петок), со почеток во 12:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 27-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.08.2017 година.

2. Предлог за донесување на правен акт во врска со неоправданиот изостанок од работа три последователни работни дена од страна на вработен во Стручната служба на Агенцијата.

3. Разно.Accessibility

Accessibility