Седница бр.28 – 12.07.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 28-та седница ја закажува за 12.07.2018 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 27-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.06.2018 година.
  2. Предлог-одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018-та година.
  3. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за период од 01.04.2018 до 31.06.2018 година.
  4. Предлог за покренување на постапкa за одземање на дозволата за телевизиско емитување на радиодифузер.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility