Седница бр.28 – 24.07.2019 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 28-та седница ја закажува за 24.07.2019 година (среда), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 27-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.07.2019 година.
  2. Предлог-одлука со која се забранува промена во сопственичката структура на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе.
  3. Предлог-одлука за поведување постапка за утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација, по службена должност, кај ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе.
  4. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД МХ-РАДИО Охрид.
  5. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-услуга: Истражување-анализа на родовите прашања и на начинот на прикажување и претставување на жените и мажите во програмите на радиодифузерите.
  6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-услуга: Одржување на системот за мониторирање на РА и ТВ сервиси и надзор над операторите на јавна електронска комуникациска мрежа.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility