Седница бр. 28 – 27.07.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 28-та седница ја одржа на 27.07.2022 година (среда) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 26-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 19.07.2022 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 27-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 19.07.2022 година.
  3. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 53 ставови 5 и 17 од ЗААВМУ.
  4. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 53 ставови 5 и 17 од ЗААВМУ.
  5. Информација за потребата од измена на Предлог-одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Албански театар за деца и млади, Скопје, согласно мислењето од Секретаријатот за законодавство, со Предлог – Одлука.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility