Seanca nr. 28 – 27.07.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovuzuele seancën e 28-tëe mbajti me datë 27.07.2022 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 26-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele e mbajtur më 19.07.2022 .
  2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 27-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele e mbajtur më 19.07.2022.
  3. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër SHTR KANAL 5 SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 53 paragrafet 5 dhe 17 nga LSHMAAV.
  4. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër SHTR Televizioni Sitel SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 53 paragrafet 5 dhe 17 nga LSHMAAV.
  5. Informacion për nevojën e ndryshimit të Propozim-vendimit për ndërprerjen dhe dhënien në përdorim të përhershëm të sendeve lëvizëse Institucionit Kombëtar Teatrit Shqiptar për Fëmijë dhe të Rinj, Shkup, në pajtueshmëri sipas mendimit nga Sekretariati Ligjdhënës, me Propozim – Vendim.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility