Седница бр. 29 – 17.09.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 29-та седница ја закажува за 17.09.2015 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 29-та седница ја закажува за 17.09.2015 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

Д н е в е н   р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 28 -та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.09.2015 година.

2. Предлог – Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис, преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на државно ниво.

3. Предлог -Oдлука за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис, преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на регионално ниво.

4. Предлог – Одлука за отпис од сметководствената евиденција на ДППУ “ЕРА КОМПАНИ “ДОО Скопје.

5. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: ИСО Сертификација.

6. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Изработка на студија (преку спроведено истражување на мислењето на публиката).

7. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Службена облека и обувки.

8. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Систематски прегледи на вработените во Агенцијата.

9. Предлог – Одлука за набавка на разводна табла со опрема.

10. Разно.Accessibility

Accessibility