Седница бр.29 – 30.07.2019 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 29-та седница ја закажува за 30.07.2019 година (вторник), со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 28-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.07.2019 година.
  2. Предлог-решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ.
  3. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип, бр.08-902 од 08.07.2015 година.
  4. Предлог за изрекување мерка-јавна опомена на ТРД АЉБАНА ПЛУС од Куманово, поради прекршување на член 41 од ЗАВМУ.
  5. Предлог-правилник за изменување на Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно, регионално и локално ниво во Република Македонија.
  6. Предлог – Одлука за набавка од мала вредност на стока (подвижни клима уреди).
  7. Предлог-Решение за отфрлање на Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово.
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility