Седница бр. 3 од 17.07.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та седница ја закажува за 17.07.2014 (четврток) со почеток во 16 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та седница ја закажува за 17.07.2014 (четврток) со почеток во 16 часот.

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 2-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.07.2014 година.

2. Предлог за давање одобрение за склучување Договор за закуп на деловен простор за потребите на Агенцијата.

3. Предлог за донесување на одлука за Ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година.

4. Предлог за донесување на Правилник за внатрешна организација и систематизација на работите и задачите во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со Прилог бр.1 Опис на работните места, работите и задачите во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Прилог бр.2 Табеларен преглед на работните места во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

5. Разно.



Accessibility

Accessibility