Седница бр.3 – 02.02.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та седница ја одржа на 02.02.2021 година, со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 1-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 28.01.2021 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 2-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.01.2021 година.
  3. Предлог-правилник за измена на Правилникот за бруто плата (согласно Одлуката за утврдување на вредноста на бодот објавена во (Службен весник на РСМ, бр.21/21)).
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility