1

Седница бр.3 – 15.01.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та седница ја закажува за 15.01.2020 година (среда), со почеток во 15:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 1-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.01.2020 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 2-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.01.2020 година.
  3. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за радио емитување.
  4. Разно