Седница бр.3 – 22.01.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, третата седница ја закажува за 22.01.2016 година (петок), со почеток во 14:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, третата седница ја закажува за 22.01.2016 година (петок), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 02-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.01.2016 година.
  2. Предлог-одлука за промена на сопственичка структура на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС од Куманово.
  3. Предлог-одлука за предвремена отплата на дел од кредитот наменет за изградба на деловениот објект на Агенцијата.
  4. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Одржување и сервис на компјутери и активна мрежна опрема.
  5. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Одржување и сервис на фотокопир апарати, факс и принтери.
  6. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Тонери за принтер и копир апарати.
  7. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Авионски билети.
  8. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Ревизорски услуги.
  9. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Мултифункциски принтери.  
  10. Разно.


Accessibility

Accessibility