Седница бр.3 – 27.01.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та седница ја одржа на 27.01.2022 година (четврток) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 2-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.01.2022 година.
  2. Предлог за донесување на одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022-ра година, со предлог – одлука.
  3. Предлог за изрекување јавна опомена на операторот ПЕТ НЕТ од Гевгелија за прекршување на член 141 од ЗАВМУ.
  4. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – услуга: Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици.
  5. Предлог – правилник за изменување и дополнување на Правилникот за користење на службени мобилни телефони и 3Г УСБ модем во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility