Седница бр.3 – 30.01.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та седница ја закажува за 30.01.2015 (петок) со почеток во 13:00…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та седница ја закажува за 30.01.2015 (петок) со почеток во 13:00 часот.

Дневен ред

1. Усвојување на Записникот од 02-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 23.01.2015 година.

2. Предлог за изменување на Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година (со Предлог за изменување на Програмата на планирани активности и Предлог за изменување на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година).

3. Предлог-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за користење на службени мобилни телефони и 3Г УСБ модем во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

4. Предлог-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за месечниот надоместок и другите трошоци на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-3802/1 од 17.07.2014 година и бр.01-4886/1 од 07.10.2014 година.

5. Предлог-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за користење на средства за репрезентација бр.01-3636/1 од 08.07.2014 година.

6. Предлог-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот за користење, управување и одржување на службените моторни возила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-3635/1 од 08.07.2014 година.

7. Нацрт – Правилник за начинот на водење на дневната евиденција и за квалитетот на снимките од емитуваната програма на радиодифузерите.

8. Нацрт – Правилник за спонзорство.

9. Разно.Accessibility

Accessibility