Седница бр. 30 од 14.05.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 30-та седница ја закажува за 14.05.2014 година (среда), со почеток во 11 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 30-та седница ја закажува за 14.05.2014 година (среда), со почеток во 11 часот

 

Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 29-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 09.05.2014 година.

2. Предлог-Протокол за соработка помеѓу Високиот Совет за радио и телевизија на Република Турција (RTUK) и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

3. Информација во врска со извршените контролни надзори врз работата на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи: Г-КТВ Струга, Пела Дигитал Струга, АЛТРА САТ 2000 Охрид и ИНФЕЛ КТВ Охрид на ден 06.05.2014 година.

4. Барање бр. 11-232 од 02.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 2 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Струга.

5. Барање бр. 11-232 од 02.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 2 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Дебар.

6. Барање бр. 11-232 од 02.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 2 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Желино.

7. Барање бр. 11-232 од 02.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 2 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Теарце.

8. Барање бр. 11-234 од 07.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел – Нет ДОО Струмица.

9. Барање бр. 11-234 од 07.05.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр. 1 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел – Нет ДОО Струмица.

10. Барање бр. 11-235 од 09.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 9 на Друштво за производство, трговија, телекомуникации и услуги РИ-ГО КАБЕЛ САТ ДОО с. Мирковци Скопје.

11. Разно.

 Accessibility

Accessibility