Седница бр. 31 од 21.05.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја закажува за 21.05.2014 година (среда), со почеток во 10 часот.


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја закажува за 21.05.2014 година (среда), со почеток во 10 часот…

 Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 30-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.05.2014 година.

2. Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, емитуван на 7 мај 2014 година.

3. Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА – Скопје, Македонска телевизија – Прв програмски сервис на Македонската телевизија (МРТ1), емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година.

4. Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА – Скопје, Македонска телевизија – Втор програмски сервис (МРТ2), емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година.

5. Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година.

6. Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година.

7. Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД АЛСАТ – М ДОО Скопје, емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година.

8. Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година.

9. Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година.

10. Предлог-Одговор на Приговорот на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, бр. 03-2699/5 од 16.05.2014 година.

11. Извештај за исполнување на обврската за емитување европски аудиовизуелни дела во 2013 година.

12. Информација во врска со извршените вонредни надзори врз работата на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи ГАЛАВИЗИОН 5 КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола и ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ Битола на ден 14.05.2014 година.

13. Информација во врска со извршениот контролен надзор врз работата на операторот на јавна електронска комуникациска мрежи БТВ-НЕТ увоз-извоз ДОО Битола (аналоген и дигитален пакет) на ден 14.05.2014 година.

14. Информација во врска со поведени прекршочни постапки / постапки за порамнување за време на Претседателските и Предвремените парламентарни избори во 2014 година во Република Македонија.

15. Информација во врска со отворената и заклучена стечајна постапка над Трговското радиодифузно друштво „РАДИО БЕСА” ДООЕЛ с.Црнилиште, Долнени.

16. Информација во врска со понудата доставена од ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ – Скопје, бр. 02-2789/1 од 14.05.2014 година, со Предлог-Одлука.

17. Информација за постапување по Заклучок бр.02-5050/5 од 27.12.2013 година и Заклучок бр.02-2216/9 од 11.04.2014 година, во врска со доставена диплома за завршени постдипломски студии од Владимир Крстевски.

18. Барање бр. 11-246 од 20.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 4 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел – Нет ДОО Струмица.

19. Барање бр. 11-246 од 20.05.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр. 2 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел – Нет ДОО Струмица.

20. Барање бр. 11-243 од 16.05.2014 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр. 64 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп.

21. Разно.

 Accessibility

Accessibility