Седница бр.31 – 19.08.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја одржа на 19.08.2020 година со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 30-та седмица на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.07.2020 година.
  2. Предлог-одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на регионално ниво.
  3. Предлог-заклучок за повторно објавување на рвен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово.
  4. Предлог-одлука за објавување рвен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавкауслуга: Одржување Денови на медиумска писменост 2020.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility