Седница бр.31 – 29.09.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја одржа на 29.09.2023 година (петок) со почеток во 12:15 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.09.2023 година.
  2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија КОБРА ДОО Радовиш.
  1. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – услуга:  Пренос на податоци од далечинските локации.
  1. Разно.


Accessibility

Accessibility