Седница бр. 32 од 28.05.2014

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 32-та седница ја закажува за 28.05.2014 година (среда), со почеток во 11 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 32-та седница ја закажува за 28.05.2014 година (среда), со почеток во 11 часот.

 

Д н е в е н р е д

 

1. Барање бр. 11-248 од 21.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 60 на Македонски Телеком АД Скопје.

2. Барање бр. 11-249 од 21.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ ДООЕЛ Виница подрyжница Кратово.

3. Барање бр. 11-250 од 21.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 2 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИНСАТ КАБЕЛ ДООЕЛ Виница.

4. Барање бр. 11-255 од 23.05.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 25 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КАНАЛ 16 Ресен.

5. Барање бр. 11-255 од 23.05.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр. 22 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КАНАЛ 16 Ресен.Accessibility

Accessibility