Седница бр.32 – 22.09.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ја закажува 32-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 22.09.2017 година, со почеток во 14.00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 31-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 18.09.2017 година.

2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.

3. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД Телевизија Сител 3 ДООЕЛ Скопје.

4. Разно.Accessibility

Accessibility