Седница бр.33 – 16.10.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 33-та седница ја одржа на 16.10.2023 година (понеделник) со почеток во 12:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 31-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 09.10.2023 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 32-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 09.10.2023 година.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар, за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
  4. Предлог – решение за продолжување на рокот за одлучување по покренатата постапка за одземање на дозволата на ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип.
  1. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока: Горива за потребите на Агенцијата.
  2. Приговор од вработена во Стручната служба на Агенцијата против Одлука арх.бр.04-3579/1 од 29.09.2023 година.
  1. Разно.


Accessibility

Accessibility