Seanca nr.33 – 16.10.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 38-të e mbajti me datë 16.10.2023 me fillim prej ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 31-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 9.10.2023.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 32-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 9.10.2023.
  3. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR G-TV TELEVIZION SHPKNJP Gostivar, për shkelje të nenit 50, paragrafi (3) të LSHMAAV dhe nenin 19 të Rregullores për mbrojtjen e personave të mitur.
  4. Propozim – aktvendim për vazhdimin e afatit për marrjen e vendimit pas procedurës së inicuar  për heqjen e lejes të SHTR Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip.
  5. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik – mallra: Karburant për nevojat e Agjencisë.
  6. Ankesë nga e punësuara në Shërbimin Profesional të Agjencisë kundër Vendimit ark.nr.04-3579/1 datë 29.9.2023.
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility